• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان کاربافلز)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان الکترونیک)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان شهروند الکترونیکی۱)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان صنایع دستی (بافت))

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان شهروند الکترونیکی۲)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان امور اداری و مالی)

فیلم‌های آموزشی کاروفناوری هشتم (پودمان معماری و سازه (ماکت‌سازی))

 

X